close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 •  

   

  Ostatnia aktualizacja 21.02.2019

   

  Wwóz towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej – co należy wiedzieć?

  Zgodnie z informacjami Federalnej Służby Celnej, wszystkie wwożone na terytorium Federacji Rosyjskiej towary muszą być przeznaczone do użytku osobistego (nie może być to użytek komercyjny). Urzędnicy celni dokonują oceny przeznaczenia wwożonych towarów na podstawie ich ilości i rodzaju, a także częstotliwości przekraczania granicy przez daną osobę.

   

  1. Bez konieczności deklaracji dozwolony jest wwóz gotówki w ilości nie przekraczającej 10 tys. USD (całkowita ilość gotówki oraz czeków podróżnych). Instrumenty finansowe (weksle, czeki, papiery wartościowe na okaziciela) podlegają zgłoszeniu niezależnie od liczby. Większe ilości gotówki bądź czeków podróżnych muszą zostać zadeklarowane. Obowiązkowi deklaracji nie podlegają środki na kartach bankowych.
  2. Na terytorium Rosji drogą lądową bądź wodną, bez konieczności uiszczenia cła, dozwolony jest import towarów o wartości nie przekraczającej 500 EUR oraz wagi 25 kg. W przypadku podróżowania drogą powietrzą, limit ten wynosi odpowiednio 10 tys. EUR oraz 50 kg. W przypadku naruszenia powyższych kwot naliczane jest cło oraz podatek w wysokości 30% kosztów (nie mniej niż 4 EUR za 1 kg wagi towarów). Jeśli wwożony towar jest niepodzielny i waży powyżej 35 kg, podatek oraz cło zostaną naliczone według całkowitego kosztu oraz wagi tego towaru.
  3. Zabroniony jest import napojów alkoholowych (w tym piwa) w objętości przekraczającej 5 litrów. Wszystkie alkohole o objętości powyżej 3 litrów muszą zostać zadeklarowane. Za każdy 1 litr powyżej tego limitu konieczne jest opłacenie cła oraz podatku w wysokości 10 EUR/litr. Wwóz alkoholu jest możliwy wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 rok życia.
  4. W przypadku wyrobów tytoniowych możliwy jest wwóz najwyżej:
   1. 200 szt. papierosów albo
   2. 50 szt. cygar albo
   3. 250 g tytoniu albo
   4. Wszystkich wymienionych powyżej produktów w całkowitej wadze nie przekraczającej 250 g.

    Podobnie jak w przypadku alkoholu, wwóz wyrobów tytoniowych jest możliwy wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 rok życia.

  5. Dozwolony jest wwóz do 5 kg na osobę produktów pochodzenia zwierzęcego oraz do 5 kg produktów pochodzenia roślinnego (z wyłączeniem nasion, ziaren, materiału sadzeniowego oraz ziemniaków). W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, możliwy jest wwóz wyłącznie produktów końcowych w oryginalnym opakowaniu. Dodatkowo, Federalna Służba Weterynaryjna i Nadzór Fitosanitarny mogą nałożyć zakazy i limity na import produktów roślinnych i zwierzęcych z konkretnych krajów.
    

  Wywóz towarów z terytorium Federacji Rosyjskiej – co należy wiedzieć?

  1. Dozwolony jest eksport walut w ilości nie przekraczającej równowartości 10,000 USD (całkowita ilość gotówki oraz czeków podróżnych). Instrumenty finansowe (weksle, czeki, papiery wartościowe na okaziciela) podlegają zgłoszeniu niezależnie od liczby. Większe ilości gotówki bądź czeków podróżnych muszą zostać zadeklarowane. Obowiązkowi deklaracji nie podlegają środki na kartach bankowych.
  2. Dozwolony jest eksport towarów do osobistego użytku bez konieczności deklarowania i uiszczenia opłaty celnej. Konieczne jest natomiast zadeklarowanie towarów do użytku osobistego o wartości równej bądź przekraczającej 1 mln RUB, w tym towarów (zegarków, biżuterii itd.) zawierających m.in. metale i kamienie szlachetne, w tym perły.
  3. Dozwolony jest eksport do 5 kg ryb oraz owoców morza z terytorium Rosji, a także do 250 g kawioru z jesiotra w oryginalnym opakowaniu, wraz z potwierdzeniem zakupu ze sklepu. Eksport powyżej tych limitów jest zabroniony.
  4. Zabroniony jest eksport paliw w objętości przekraczającej 10 litrów w pojedynczym pojemniku (nie obejmuje zbiornika paliwa).
  5. Dozwolony jest eksport diamentów o wartości nie przekraczającej 75 tys. USD.
    

  Co trzeba zadeklarować wjeżdżając oraz wyjeżdżając z Rosji?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie poniższe kategorie dóbr podlegają obowiązkowej deklaracji zarówno w przypadku wjeżdżania na terytorium Federacji Rosyjskiej, jak i opuszczania go: 

  1. Dobra kultury
  2. Rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem
  3. Pojazdy
  4. Nagrody państwowe Federacji Rosyjskiej
  5. Metale i kamienie szlachetne
  6. Broń i ich komponenty
  7. Leki zawierające substancje toksyczne oraz silnie oddziałowujące na człowieka, a także narkotyki i substancje psychotropowe. http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1804:201

  Według informacji podawanych przez Federalną Służbę Celną, w przypadku przewożenia któregokolwiek z wymienionych wyżej towarów, konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich legalny przewóz.

  Źródło: http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1541&Itemid=1834

  http://eng.customs.ru/images/stories/2018/Booklet_FCS_eng.pdf

   


   

  Dot. zmiany warunków czasowego wwozu do Federacji Rosyjskiej pojazdów do użytku  osobistego

  Informujemy, że Rząd Federacji Rosyjskiej dekretem z dnia 12 grudnia 2018 r. nr 1515 ustanowił nową regulację w zakresie czasowego wwozu do Rosji zagranicznych samochodów do użytku osobistego.

   

  Bez cła i podatków czasowo wwozić można pojazdy do użytku osobistego tylko  w sytuacji kiedy:

  -osoba, która dokonuje czasowego przywozu pojazdu, nie posiada zaległości należności celnych, podatkowych jak i kar administracyjnych, dotyczących wcześniej niewywiezionych z Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej pojazdów,

  - właściciel pojazdu (bank, organizacja lub osoba prawna prowadząca działalność leasingową) nie posiada na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej innych pojazdów, co do których upłynął termin czasowego wwozu.

   

  Obowiązek wniesienia zabezpieczenia  należności celnych i podatkowych istnieje w przypadku:

  -drugiego i kolejnego pojazdu, w sytuacji kiedy wcześniej wwieziony przez tą osobę pojazd znajduje się nadal na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

  -pojazdu, będącego własnością osoby, która jest już właścicielem innego pojazdu wcześniej przywiezionego na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i znajdującego się tam nadal .

  W tych przypadkach kwota zabezpieczenia jest określana jako suma ceł i podatków, które byłyby należne, gdyby takie pojazdy zostały dopuszczone do swobodnego obrotu. Zabezpieczenie uiszczenia ceł i podatków może być złożone w formie: gotówki (pieniądze); gwarancji bankowej; poręczenia lub zastawu nieruchomości. Zwrot zabezpieczenia pieniężnego dokonywany jest po wywiezieniu pojazdu z obszaru Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

   

  Szczegółowe informacje na stronach Federalnej Służby Celnej:

  http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27079:2018-12-18-12-09-58&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835

  http://eng.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1981:the-federal-customs-service-of-russia-informs-the-order-of-duty-free-temporary-importation-of-leased-vehicles-has-been-determined&catid=32:news-cat&Itemid=1858&Itemid=1857

   


   

   

  Informujemy, że 4 września 2018 r., weszła w życie nowelizacja rosyjskich przepisów celnych dotycząca procedury czasowego wwozu środków transportu (wriemiennyj wwoz). W przypadku gdy na terytorium Rosji znajduje się już środek transportu należący do określonego właściciela (osoby fizycznej lub prawnej, w tym organizacji leasingowej lub banku), wówczas żaden inny pojazd należący do tego samego właściciela nie ma prawa przekroczenia granicy bez przedstawienia zabezpieczenia w postaci kaucji.

   


   

  W związku z doniesieniami lokalnych mediów, zwracamy uwagę na nasilające się przypadki kradzieży pieniędzy z kart płatniczych i kredytowych cudzoziemców (tzw. skimming), jak również na przypadki kradzieży rzeczy osobistych pozostawianych w prywatnych kwaterach. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności. Wskazane jest również ustawienie odpowiednio niskich limitów na kartach płatniczych i kredytowych bądź używanie kart przedpłaconych.

   


   

  ZAOSTRZONE KONTROLE CELNE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)

   

  http://old.wetgiw.gov.pl/files/4595_ulotka_2013_pl.pdf

   

  Uprzejmie przypominamy, że w związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach na Wschód od Polski, polskie służby celne zostały zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004, zgodnie z którym obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu osobistym podróżnych wjeżdżających na terytorium UE z państw trzecich.


   

  PRZEJAZD PRZEZ STREFĘ PRZYGRANICZĄ Z BIAŁORUSIĄ (droga na odcinku Newel - Uświat)

   

  Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu przypomina wszystkim obywatelom RP podróżującym do Smoleńska i Katynia drogą od przejścia granicznego w Buraczkach, że na odcinku Newel-Uświat droga ta znajduje się na terenie strefy przygranicznej z Białorusią.

   

  Przejazd przez strefę nie wymaga specjalnych zezwoleń. Przepisy zabraniają podróżnym zatrzymywania się (postoju) w strefie przygranicznej, wysiadania z pojazdu pasażerów, przewożonych zwierząt i rozładowywania przewożonych towarów oraz zabierania do samochodu osób trzecich, zwierząt jak i doładowywania towarów. Granice strefy nie zostały oznaczone specjalnymi tablicami informacyjnymi. Przejazd przez ten odcinek drogi jest płatny (200 rubli od samochodu osobowego).

   


  Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017

   

  WAŻNE. UTRUDNIENIA NA GRANICY ROSYJSKO-BIAŁORUSKIEJ

   

  Utrudnienia w przekraczaniu granicy rosyjsko-białoruskiej - informacja Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu dla podróżujących

   

  Podróże drogą lądową

   

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach.

   

  Przejścia graniczne przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący samochodem do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI - TEREHOVA, ŁUDONKA - VIENTULI, UBYLINKA – GREBNEVA), Estonią (IWANGOROD – NARVA, KUNICZYNA GORA - KOIDULA, SZUMIŁKINO - LUHAMAA) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE). 

   

  Podróże drogą lotniczą

   

  Od 15 maja 2017 r. jest możliwe podróżowanie z Federacji Rosyjskiej i do Rosji drogą lotniczą tranzytem przez port lotniczy w Mińsku. Pasażerowie przybywający rejsami z terytorium Białorusi lub odlatujący do Białorusi będą podlegać kontroli granicznej w miejscach odprawy międzynarodowej.

   

   


   

  KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEKRACZANIA GRANIC ZEWNĘTRZNYCH STREFY SCHENGEN

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

   

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Po nowelizacji przepisów, każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

   

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   

   


   

   

  Komunikat dotyczący obywateli RP, posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa

   

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.

  Jeśli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony będzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okresie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za naruszenie prawa skutkujące sankcjami.

  Odmiennie jednak będzie traktowana osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze państwa trzeciego, która sama przy odprawie paszportowej aktywnie powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji funkcjonariusz Straży Granicznej będzie zobowiązany do traktowania takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. Konsekwencją powyższego będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

   

  Rekomendacje

   

  Mając na uwadze obowiązujące przepisy i nasze dążenie do zapewnienia przekraczającym granicę sprawnej odprawy paszportowej, uprzejmie sugerujemy osobom posiadającym oprócz obywatelstwa polskiego również obywatelstwo innego państwa, a w przyszłości zamierzającym odbyć podróż do Polski, aby z odpowiednim wyprzedzeniem podjęły kroki zmierzające do uzyskania polskiego dokumentu paszportowego.

  Rekomendacja, by podczas odprawy granicznej okazywać funkcjonariuszom Straży Granicznej polski dokument uprawniający do przekroczenia granicy, wynika z przepisów polskiego prawa. Zgodnie  z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930, z późn.zm.), „przekraczanie granicy państwowej jest dozwolone na podstawie dokumentów uprawniających do jej przekraczania.”

  Z art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268, z późn. zm.) wynika, iż - w stosunku do polskich obywateli - „dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera”.

  Polscy obywatele decydujący się na przekroczenie polskiej granicy państwowej i okazujący przy tej okazji zagraniczny dokument podróży (paszport państwa, którego obywatelstwo również posiadają) powinni być świadomi procedur stosowanych w takich sytuacjach. Przy przekraczaniu granicy zewnętrznej państw strefy Schengen przez osobę będącą obywatelem państwa trzeciego i legitymującą się paszportem tego państwa – funkcjonariusz Straży Granicznej zamieszcza w jej paszporcie odcisk stempla kontroli granicznej, który stanowi potwierdzenie daty wjazdu na terytorium RP. Zgodnie z Kodeksem Granicznym Schengen, obywatele państw trzecich, których nie dotyczy obowiązek posiadania wiz, mogą przebywać na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez 90 dni w okresie 180-dniowym, jeżeli m.in. posiadają ważny dokument podróży uprawniający do przekraczania granicy i wystarczające środki utrzymania na czas planowanego pobytu. Przekroczenie 90-dniowego okresu pobytu w okresie 180-dniowym skutkuje dla cudzoziemca poniesieniem konsekwencji naruszenia obowiązującego prawa, takimi jak np. orzeczenie grzywny w wysokości do 500 złotych, czy wpisanie jego danych osobowych do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu.

  Jeżeli w trakcie odprawy granicznej przy wyjeździe z Polski funkcjonariusz Straży Granicznej stwierdzi, że osoba legitymująca się paszportem innego państwa nie posiada w tym paszporcie odcisku stempla kontroli granicznej poświadczającego datę wjazdu do Polski lub też przekroczyła 90-dniowy okres pobytu w okresie 180-dniowym - obowiązany jest podjąć stosowne czynności wyjaśniające, w trakcie których może okazać się, że osoba zainteresowana posiada także obywatelstwo polskie. Od tego momentu funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek traktować taką osobę  wyłącznie jako obywatela polskiego. W takim przypadku nie mogą być wobec tej osoby zastosowane sankcje z powodu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu w Polsce, jednakże będzie od niej wymagane okazanie ważnego polskiego dokumentu umożliwiającego przekroczenie granicy RP.

  Źródło: http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3248,Komunikat-dotyczacy-obywateli-RP-posiadajacych-rownoczesnie-obywatelstwo-innego-.html (Aktualności z dnia 22.04.2016).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: