close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 •  

  Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

   

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Rosji, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego. POBIERZ formularz zgłoszenia.

   

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  W przypadku utraty paszportu lub paszportu tymczasowego w Rosji, należy mieć na uwadze, że w Rosji istnieje obwiązek zawiadomienia miejscowej policji o utracie paszportu. Okazanie protokołu policji (spravki) jest wymagane podczas kontroli dokumentów przy wyjeździe.

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które podczas pobytu w Rosji utraciły paszport, mogą opuścić terytorium tego państwa na podstawie paszportu tymczasowego wydanego przez konsula, bez konieczności posiadania wizy wyjazdowej.

   

   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Federacji Rosyjskiej należy zgłosić ten fakt w wybranym polskim urzędzie konsularnym w tym kraju. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. POBIERZ formularz zgłoszenia.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

  W Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: